Onsdag kl. 10.45 –11.30
Seminarsesjon 3

3.1          SPACE: Overview and Practical Implementation Workshop
                     Eli Lebowitz, professor Yale University

 

SPACE is a theory-driven intervention informed by research into parental entanglement in the symptoms of childhood anxiety. SPACE teaches parents to recognize their accommodating behaviors, and to implement specific plans for reducing the accommodation while maintaining an empathic and supportive attitude towards the child. The treatment also includes tools for coping with difficult child responses to the change in family accommodation.

This workshop will present attendees with an overview family accommodation and its associations with child anxiety and provide an introduction to SPACE. Discussion Space will include a case presentation and a review of the various treatment components.

Eli Lebowitz er professor, og forsker på behandling av angst hos barn og unge ved Yale School of Medicine, Child Study Center, hvor han leder Program for Anxiety Disorders. Forskningen hans fokuserer på utviklingen av, nevrobiologien bak og behandling av angst og relaterte lidelser. Han vektlegger spesielt familiedynamikk og foreldrenes rolle i forbindelse med angstlidelser.

3.2          Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds

Joshua Patras og Marit Trætteberg, Universitetet i Tromsø, og Cobohwa Baganda

Parents who come to Norway as refugees are required to participate in parenting courses as part of Norway's introduction program. This study is an evaluation of parenting interventions that are currently used for parents with refugee background. The study is a randomized, factorial design to evaluate the impact of the parenting interventions and the use of a feedback system (MFS) in first-line services working with refugees. The target group is families with refugee background who have at least one child between 6 to 12 years who have recently settled in Norway. The main goal of the study is to evaluate the impact of parenting interventions to support positive interactions, support family resilience, and reduce negative parental experiences. The project is ongoing from 2019 - 2023.

Passer for: Fagfolk som arbeider med familier med flyktning bakgrunn, i flyktning tjenester og/eller foreldreveiledning.

Joshua Patras har arbeidet i forebyggingsfagfeltet i 20 år. Han er en førsteamanuensis på RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet.

Marit Trætteberg er seniorrådgiver ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet.

 

3.3          Multisystemisk arbeid med utfordringer i skolen
                     MST-terapeut og vernepleier Merete Pettersen og MST-terapeut og psykolog Tonje Strømmen

 

Skjult mobbing/utestengning viser seg å være en viktig årsak til atferdsproblemer og skolevegring.

Work-shopen vil ha fokus på hvordan vi kan avdekke slike problemer og sette inn tiltak som virker både på systemnivå og individnivå.

MST-terapeut og vernepleier Merete Pettersen vil presentere forskning og erfaringer fra samarbeid med skoler om å stoppe mobbing og utestengning,  og MST-terapeut og psykolog Tonje Strømmen vil presentere et eksempel på en vellykket behandling med en ungdom med alvorlig skolevegring og sosial tilbaketrekning over flere år.

Passer for: Alle som jobber med skole eller er interessert i temaene skoleverging og mobbing.

3.4          Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) – refleksjoner fra en norsk pilotstudie

Heidi Jacobsen og Hans Bugge Bergsund, RBUP

 

ABC er en tilknytningsbasert intervensjon for familier med små barn mellom 6 og 24 måneder. Målet er å øke foreldrenes kjærlige omsorg, følge barnets initiativ og å redusere skremmende atferd. Den viktigste komponenten er øyeblikkskommentarer – eller «in the moment commenting» (ITM). Amerikanske studier av ABC har vist at intervensjonen fremmer trygg tilknytning hos barn, reduserer problematferd og øker foreldrenes sensitivitet. Målet med denne studien er å undersøke implementeringen av ABC i en norsk barnevernskontekst. Studien er en pre-post pilotstudie og startet i 2018 med opplæring av foreldreveiledere og sertifisering av norske ITM-veiledere. Sju barnevernstjenester og 11 foreldreveiledere har samtykket til å delta i studien, og foreløpig har 29 familier fra disse barneverntjenestene blitt inkludert. Intervjudata fra foreldre og foreldreveiledere vil bli presentert for å reflektere rundt ABCs egnethet i en norsk barnevernskontekst. Data på øyeblikkskommentarene vil også bli presentert for å belyse om troskapen til programmet.

Passer for: Både praktikere og forskere.

Heidi Jacobsen er ansatt ved RBUP Øst og Sør, Seksjon for sped- og småbarn. Hun er klinisk psykolog og har en PhD i psykologi. Jacobsen er spesielt opptatt av forskning innenfor fosterhjemsomsorg og barnevern.

Hans Bugge Bergsund har en master i psykologi fra Universitetet i Oslo og jobber nå som doktorgradsstipendiat ved Seksjon for sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør. Temaet for doktorgraden er implementeringen av det amerikanske tiltaket ABC i norsk barnevern.

3.5         "lt takes a village to raise a child"- Hvordan jobbe med gjengbekjempelse og hjelpe ungdom ut av kriminelle og voldelige gjenger

                      Ingvild S.Rasch-Olsen, Elin Guttormsen, og Caroline Victoria Furuholmen, MST Buskerud.

 

Det har den siste tiden vært flere alvorlige hendelser i flere norske byer som lenkes til kriminelle og voldelige gjenger.  Rapporter om kriminalitet hos barn og unge i Norge viser at det er en økning i kriminalitet både når det gjelder bedrageri, rusrelatert kriminalitet, trusler, vold, vold mot politi, og seksualisert vold, og tallene har ikke vært så høye siden 2007. Politiet er spesielt bekymret for økning av vold blant jenter og voldseksponering på sosiale medier.

Det er økende bekymring for at det skal bli "svenske tilstander" i Norge, og at man skal miste kontroll over gjengmiljøer og flere politikere har engasjert seg i hvordan man kan bekjempe gjengkriminaliteten. 

 

MST Buskerud startet i fjor et samarbeid rundt en gjeng som har gitt ringvirkninger langt utover hva vi hadde forventet. Vi har gjennom et samarbeid mellom foreldre, ungdom, politi, kommune og MST klart å bekjempe en kriminell og voldelig ungdomsgjeng, og hjulpet ungdommene å oppleve annerkjennelse, mening og tilhørighet utenfor gjengen. Dette har gitt gode resultater både for ungdommene, foreldrene, støttepersoner og nærmiljøet. 

Vi vil presentere hvordan vi i MST Buskerud har klart dette, og dele konkrete intervensjoner og ideer.

 

Passer for: Andre hjelpere som arbeider med barn og unge som er involvert i gjengmiljøer eller andre negative marginaliserte grupper, f.eks rusmiljøer. 

MST veileder og teamleder Ingvild S. Rasch-Olsen er psykologspesialist i klinisk familiepsykologi, med erfaring fra TFCO

MST-terapeut Caroline Victoria Furuholmen er psykolog , og MST-terapeut Elin Guttormsen er familieterapeut med ti års erfaring fra MST.


 

       

© 2021 NUBU -– Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Personvern og informasjonskapsler