top of page
Tirsdag kl. 13.15 –14.00
Seminarsesjon 2

2.1 Ekspertpanelet i UEVO-studien: Hvordan benytte ungdoms kompetanse direkte inn i et prosjekt om og for ungdom?
Marianne Bergerud-Wichstrøm, NKVTS

                   

Siden 2019 har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS- gjennomført en nasjonalt representativ kartlegging av eksponering for psykisk, fysisk og seksuell vold og omsorgssvikt blant ungdomsskoleelever i Norge (UEVO-studien). Så langt har omkring 15 000 ungdommer deltatt.

 

Forskere har et etisk ansvar for at kunnskapen vi genererer kommer brukerne til nytte. For at forskningen skal komme brukergruppen til nytte, må brukergruppens kunnskap og synspunkter inkluderes aktivt i hele forskningsprosessen. Vi har derfor jobbet målrettet med brukermedvirkning, og da hovedsakelig i form av ungdoms aktive deltakelse i alle deler av prosjektet.

 

I UEVO-studien opprettet vi et ekspertpanel bestående av 8 ungdommer som har fulgte studien fra oppstart, og som har jobbet systematisk med råd og kvalitetssikring av studien og formidlingen av resultatene. Panelet ble rekruttert ved en ungdomsskole i Oslo, og hår deltatt på månedlige møter ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Agendaen for møtene har vært utformet med to formål: 1) at panelet skal gi innspill på spesifikke elementer av prosjektet, og 2) at panelet skal lære noe om forskning. Det er lagt vekt på at samarbeidet skal være en gjensidig prosess hvor begge parter får noe igjen.

 

I denne presentasjonen beskriver vi det systematiske arbeidet med dette ekspertpanelet og hvordan arbeidet har blitt lagt opp for at brukergruppen på best mulig måte skal bidra til å informere forskningsprosessen. Vi diskuterer også hvordan gruppas arbeid har bidratt i utforming i viktige deler av prosjektet, samt hvordan en slik måte å jobbe med brukermedvirkning på, kan gjøre formidlingen av forskningsfunn mer målrettet og tilpasset målgruppene.

 

2.2 Samutvikling for å styrke barnevernets hjelpetiltaksarbeid
Prosjektleder Kristin Berg Nordahl fra NUBU i samarbeid med Marte Knag Fylkesnes, RKBU Vest, Merethe Løland, Organisasjonen for barnevernsforeldre, og Morten Borgen, Barnevern og ressursteam Narvik

 

I det pågående prosjektet Grunnmodell for hjelpetiltak i barneverntjenesten har modellutviklerne tatt samutviklingstanken på alvor. Ikke bare er utviklingen og piloteringen av en grunnmodell for hjelpetiltaksarbeidet et samarbeid mellom tre kompetansesentre (NUBU, RBUP, og RKBU vest), men innholdet i modellen og den pågående utprøvingen foregår også i samutvikling med utvalgte barneverntjenester og brukerorganisasjoner. Prosjektet har som mål at barn, ungdom og familier i kontakt med barnevernet skal få tilpasset og riktig hjelp til rett tid, og skal blant annet bidra til å styrke forutsigbarhet og likeverdighet i barnevernets hjelpetiltaksarbeid. I dette seminaret vil representanter for prosjektgruppa, tjenestene og organisasjonene dele sine erfaringer med samutviklingen så langt, og skissere planene for det videre arbeidet med å sikre samarbeid, medvirkning og kulturell tilpasning i hjelpetiltaksarbeidet

 

bottom of page