HANDOUTS 2017

TIRSDAG 14. NOVEMBER

8:15   Registrering

9:00   NUBU ønsker velkommen ved Terje Christiansen, administrerende direktør

9:15   Åpning ved statsråd Solveig Horne, Barne- og likestillingsdepartementet

9:30   Åpningsforedrag: Vi har lært mye om hva som virker! Hva gjør vi nå? – Kristine Amlund Hagen, NUBU

10:15  Pause 

10:45 Innsatser för bättre fysisk hälsa hos famijehemsplacerade barn– Knut Sundell, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

12:00  Lunsj

13:00  Parallelle seminarer

1.1   Erfaringer fra Malmö: CTC- Communitites That Care

Birgitta Månsson, Mats Glans, Therese Blunck, Jimmy Petterson og Thomas Bull, Malmö by

Lofoten

1.2  Barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser

Ann-Kjærsti Svalheim, Høgskolen i Innlandet

Scandinaviasalen 1

1.3  Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Reidar Dale, KoRus Vest Bergen

Scandinaviasalen 2

1.4  15 år med PMTO - kurs for fosterforeldre. Evalueringsdata, klinisk erfaring og videreutvikling

Vibeke Wathne, Bufetat region vest, og Reidar Jakobsen, RKBU Vest

Skagerak/Eidsvoll

1.5  De Utrolige Årene (DUÅ) - et tiltak rettet mot universalforebygging, indikerte tilbud og behandling - for barn, foreldre og fagfolk i barnehage og skole

Oddbjørn Løndal, UiT Norges arktiske universitet, og Frode Kvittem, kommunalsjef for oppvekst Verdal kommune

Telemark

14:30  Pause

15:00 Å regne på omsorg. Om hvordan beregne verdien av tiltak som skal bedre barns omsorgssituasjon – Nina Skrove Falch, Oslo Economics

ONSDAG 15. NOVEMBER

 8:30  Registrering for nye deltakere

 9:00  TFCO and KEEP: Model Components and Fidelity – Patricia Chamberlain, Oregon Social Learning Center

10:00  Pause

10:30  Parallelle seminarer

2.1  Practical considerations for Implementing TFCO and KEEP: The "What" and the "How"

Patricia Chamberlain, Oregon Social Learning Center

Skagerak/Eidsvoll

2.2  KOBA- prosjektet: Utvikling og implementering av skolestøtte for familier i barnevernet

Kristine Amlund Hagen, NUBU/RBUP Øst og Sør, og Thomas Engell, RBUP Øst og Sør

Telemark

2.3  Tuning into kids

Evalill Bølstad Karevold, Psykologisk institutt - Universitetet i Oslo

Scandinaviasalen 1

2.4  Sosial ulikhet, utenforskap og psykologens rolle

Ingvild Stjernen Tisløv, Bufdir, og Ani Elise Pilavian Vik, MST - CAN Bærum barneverntjeneste

Scandinaviasalen 3

2.5 Tidlig og helhetlig innsats for barn og unge! - Erfaringer med det tverrfaglige samarbeidssystemet i Lørenskog kommune

Lise Raffelsen Hope, Beate Elvebakk og Marit Tørstad, TIBIR Lørenskog

Scandinaviasalen 2

2.6 Kvalitet i barnehagetilbudet kan utgjøre en forskjell i et livsløp: Erfaringer fra Sandnes kommune - "Classroom Assessment  Scoring System" (CLASS) som et kvalitetssikringssystem i barnehager

Birthe Holm, Sandnes kommune

Telemark

12:00  Lunsj

13:00  Parallelle seminarer

3.1  TIBIRs kartleggingsmodul: Data fra studien og kliniske erfaringer fra Sandefjord kommune

Anne Bjørg Bakken, Sandefjord kommune og Anette Arnesen Grønlie, NUBU

Lofoten

3.2  Faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge - kunnskapsoversikt

Per Håkan Brøndbo, KBU Nord, UiT Norges arktiske universitet

Skagerak/Eidsvoll

3.3  Sosial ulikhet - i politikkens og barndommens brennpunkt

Ivar Frønes, Truls Tømmerås, og Henrik Daae Zachrisson, NUBU

Scandinaviasalen 3

3.4  Barns sosiale ferdighetsutvikling i grunnskolealderen. Skolens innvirkning

Mari - Anne Sørlie, Kristine Amlund Hagen og Kristin Berg Nordahl, NUBU

Scandinaviasalen 1

3.5  How to catch and score. Får man hjulpet når systemene svikter - hvilke suksessfaktorer finnes i saker med store samarbeidsutfordringer? 

                      Rebecca Ervik-Jeannin, NUBU, og Kharim Lekhal, Bufetat

Scandinaviasalen 2

14:30  Pause

15:00  Avslutningsforedrag: Ut av rundkjøringen? - Hvor langt er vi kommet og hvordan kommer vi videre i arbeidet for utsatte barn og unge? – Terje Ogden, NUBU